Aktuality

Akreditovaný kurz Řešení finanční situace předlužených osob v praxi II.

11. – 12. 10. 2017 / 9:30 – 17:00 hod.

‚‚Jak poskytnout profesionální pomoc – praktické tipy.’’

Vzdělávací cíle:

Účastníci po absolvování kurzu budou schopni: profesionálně poradit klientům, jak činit informovaná rozhodnutí a předcházet své zadluženosti či jejímu dalšímu nárustu; orientovat se v procesu soudního řízení a pomoci osobám, které ho podstupují; sepsat žalobu či odvolání proti rozhodnutí soudu; zpracovat návrh na povolení oddlužení; identifikovat úkony, které je potřeba učinit v insolvenčním řízení (podání doplnění návrhu, odvolání, apod.); orientovat se v průběhu exekučního řízení a uplatnit prostředky obrany v exekuci (námitky, odvolání, návrhy na zastavení exekuce).

Forma:

interaktivní dvoudenní kurz v rozsahu 16 hodin; práce s materiály a kazuistikou, rozbor případové studie, diskuze, vyhledávání online.

Obsah kurzu:

 • zmapování dluhů,
 • institut promlčení,
 • exekuce,
 • trh spotřebitelských úvěrů a půjček,
 • metodika práce s klientem,
 • praktikum z dluhové poradny – rozbor řešení nejčastějších problémů klientů,
 • rozbor a zpracování dvou vzorových případů klientů z dluhové poradny,
 • vyplnění žádosti o osobní bankrot,
 • zásady komunikace s věřitelem,
 • osobní bankrot – metodika výpočtu pro možnost využití osobního bankrotu klientem.

Kurz je určen:

 • odborníkům pracujícím s osobami ohroženými předlužeností,
 • odborníkům pracujícím s osobami ohroženými chudobou a sociálním vyloučením,
 • všem zájemcům o danou problematiku.

Kurz splňuje požadavky na další vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách dle zákona c. 108 / 2006 Sb.

Místo konání:

Praha, Ústí nad Labem (při větším počtu účastníků lze domluvit jiné místo konání)

Cena:

Kurz Řešení finanční situace předlužených osob II.

1 účastník standartní cena 2 750,00 Kč
2 účastníci sleva 5% 2 613,00 Kč
3 – 5 účastníků sleva 10% 2 475,00 Kč
5 – 7 účastníků sleva 15% 2 338,00 Kč

Cena kurzovného zahrnuje studijní materiály, dopolední a odpolední coffe break.

Akreditované kurzy osvobozeny od DPH:

Vyjádření MPSV, které bylo zveřejněno dne 14. 11. 2013 na stránkách MPSV:

‚‚V případě, že právní subjekt provádí vzdělávání, které je akreditované a jehož obsah přímo souvisí s živností nebo povoláním, či se zaměřuje na získávání nebo udržování znalostí pro odborné účely, je ve smyslu § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty toto plnění (poskytování vzdělávání) osvobozeno od daně bez nároku na odpočet daně.

Tento právní názor sdílí i Ministerstvo financí. Dle vyjádření Ministerstva financí je dle aktuálního znění § 57 odst. 1 písm. d) zákona o DPH od daně osvobozeno bez nároku na odpočet daně jak udržování, resp. rozšiřování znalostí, tak i získání nových znalostí pro výkon povolání (odborné účely). Dle vyjádření Ministerstva financí nejde jen např. o vzdělávání uchazečů o zaměstnání, ale i o zvýšení kvalifikace pracovníků v jejich současném oboru.’’

Obecné informace:

Po absolvování kurzu obdržíte certifikát.