Aktuality

Akreditovaný kurz Řešení finanční situace zadlužených osob – úvod do problematiky

akreditace č. 2014/0998-PC/SP/VP/PP

10. 10. 2017 9:30 – 17:00 hod.

RUBIKON Centrum, z. s., Korunní 880/101, 130 00 Praha 3

„Jak se zorientovat v dluhové problematice a umět poradit.’’

Vzdělávací cíle:

Účastníci po absolvování kurzu budou schopni se orientovat v základních pojmech a termínech používaných v oblasti dluhové problematiky a problematiky spotřebitelských úvěrů, identifikovat principy nárustu dluhu v čase a nabídnout nejvhodnější řešení dluhu v jeho jednotlivých fázích. Dále budou schopni poradit klientům, jak svou situaci zmapovat, jak činit informovaná rozhodnutí v oblasti spotřebitelských úvěrů a jak předcházet své zadluženosti či jejímu dalšímu nárustu. Budou schopni předat klientům základní rady, jak postupovat v jejich konkrétní situaci a jak sestavit svůj osobní/rodinný rozpočet a dokáží je informovat o možnostech obrany v exekuci a podmínkách osobního oddlužení.

Forma:

jednodenní kurz v rozsahu 8 hodin; simulace praktických situací a modelová cvičení, práce s kazuistikou, rozbor případové práce ve skupině.

Obsah kurzu:

 • dluhová kazuistika – naladění se na téma
 • druhy dluhů a jejich specifika v dluhovém portfoliu
 • ekonomické/finanční/právní pojmy
 • základní orientace v občanském právu z hlediska dluhové problematiky 
 • finanční trh – spotřebitelské úvěry a půjčky
 • nárůst dluhu v čase – jednotlivé situace a možnosti řešení
 • následky zadluženosti a důsledky nesplácení dluhů
 • zásady komunikace s věřitelem
 • exekuce – informační penzum (druhy exekucí, obrana)
 • kazuistika z úvodu – nové poznatky pro řešení získané během kurzu

Kurz je určen:

 • odborníkům pracujícím s osobami, které jsou ohroženy předlužeností,
 • odborníkům pracujícím s osobami ohroženými chudobou a sociálním vyloučením,
 • všem dalším, které tato problematika zajímá.

Kurz splňuje požadavky na další vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách dle zákona c. 108 / 2006 Sb.

Místo konání:

Praha (při větším počtu účastníků lze domluvit jiné místo konání)

Cena:

Kurz řešení finanční situace zadlužených osob
úvod do problematiky

1 účastník standartní cena 1 200,00 Kč
2 účastníci sleva 5% 1 140,00 Kč
3 – 5 účastníků sleva 10% 1 080,00 Kč
5 – 7 účastníků sleva 15% 1 020,00 Kč

Cena kurzovného zahrnuje studijní materiály, dopolední a odpolední coffe break.

Akreditované kurzy osvobozeny od DPH:

Vyjádření MPSV, které bylo zveřejněno dne 14. 11. 2013 na stránkách MPSV:

„V případě, že právní subjekt provádí vzdělávání, které je akreditované a jehož obsah přímo souvisí s živností nebo povoláním, či se zaměřuje na získávání nebo udržování znalostí pro odborné účely, je ve smyslu § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty toto plnění (poskytování vzdělávání) osvobozeno od daně bez nároku na odpočet daně.

Tento právní názor sdílí i Ministerstvo financí. Dle vyjádření Ministerstva financí je dle aktuálního znění § 57 odst. 1 písm. d) zákona o DPH od daně osvobozeno bez nároku na odpočet daně jak udržování, resp. rozšiřování znalostí, tak i získání nových znalostí pro výkon povolání (odborné účely). Dle vyjádření Ministerstva financí nejde jen např. o vzdělávání uchazečů o zaměstnání, ale i o zvýšení kvalifikace pracovníků v jejich současném oboru.’’

Obecné informace:

Po absolvování kurzu obdržíte certifikát.