Aktuality

Komplex sociální a pracovní integrace

Doba realizace projektu: 1. 5. 2016 – 30. 4. 2019

Místo realizace: Chodov (okr. Sokolov)

Donor:

Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Cíle projektu
Vybavit min. 55 osob z CS kompetencemi potřebnými pro uplatnění ve společnosti, přičemž u 30 z nich dosáhnout připravenosti pro okamžité uplatnění na trhu práce.

Cílů bude dosaženo  pomocí komplexní podpory zaměřené na faktory sociálního vyloučení dle pojetí aktuálního Strategického plánu pro sociální začleňování Chodov.

Cílová skupina
Osoby soc. vyloučené (nebo ohrožené soc. vyloučením) žijící na území města Chodov s primárním zaměřením na nezaměstnané osoby s trestní minulostí
Hlavní aktivity

Klíčové aktivity představují ucelený komplex poradenských a motivačních intervencí zaměřených na  zvýšení uplatnění osob sociálně vyloučených ve společnosti, zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a řešení zadluženosti.

 1. Oslovení a výběr cílové skupiny
  2. Motivační program „Práce a dluhy“
  3. Peer mentoring
  4. Příprava na vstup do zaměstnání
  5. Tréninková místa a kurzy k rozšíření odbornosti
  6. Rozvoj a participace peer mentorů
  7. Poradenství pro předcházení a řešení finanční nestability

Jednotlivé intervence v rámci klíčových aktivit budou poskytovány formou fakultativní činnosti mimo Zákon č. 108/2006 sb. O sociálních službách. Žadatel není poskytovatelem sociálních služeb. Aktivity nejsou nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti, nedublují (naopak s ohledem na specifické potřeby osob sociálně vyloučených doplňují) činnost Probační a mediační služby ČR (dále jen PMS) a Úřadu práce ČR (dále jen ÚP), příp. dalších spolupracujících organizací. Aktivity se navíc přímo zaměřují na specifická témata plynoucí z trestní minulosti CS (např. záznam v Rejstříku trestů jako bariéra na trhu práce).

Registrační číslo projektu
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0000640

Realizátor
RUBIKON Centrum, z.s.

Kontaktní osoba:

Lucie Streichsbierová, Dis.

Garant projektu:
Mgr. Lenka Ouředníčková