Aktuality

Vykroč do práce

Doba realizace: 1. 2. 2020 – 31. 12. 2022

Místo realizace: Karlovarský kraj, Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj (věznice)

Donor: Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

Cíl projektu: Zpřístupnit možnost zaměstnání 205 osobám z cílové skupiny (CS), z toho u 40 osob zvýšit kvalifikaci, u 16 osob zvýšit pracovní zkušenosti a návyky a 50 osob během projektu zaměstnat na volném trhu práce.

Stručný popis: Projekt reaguje na problém nedostatečného přístupu osob se záznamem v Rejstříku trestů (RT) k udržitelnému zaměstnání a pracuje s cílovou skupinou osob v a po výkonu trestu odnětí svobody a osob s nízkou kvalifikací.

Klíčové aktivity:

Motivační burzy práce a aktivizace

Jedná se o informační a motivační aktivitu, jejím cílem je zvýšení orientace osob z CS (cílové skupiny) v požadavcích aktuálního trhu práce a nabourání zažitých stereotypů o nemožnosti a nevýhodnosti ekonomické aktivity. Aktivita bude probíhat ve dvou modulech (postupně či bez využití motivační besedy): SKUPINOVÉ MOTIVAČNÍ BURZY PRÁCE, INDIVIDUÁLNÍ AKTIVIZAČNÍ POHOVOR.

Poradenství k identifikaci směru pracovního uplatnění

Aktivita je zaměřena na zvýšení orientace na trhu práce, definování vhodné oblasti pracovního uplatnění, stanovení plánu pracovní integrace. Probíhá formou individuálního poradenství s prvky kariérového poradenství a motivačních rozhovorů. Má stěžejní význam pro zorientování klienta v jeho postavení na trhu práce a nasměrování k vhodnému pracovnímu uplatnění.

Poradenství k rozvoji dovedností pro hledání zaměstnání

Aktivita probíhá ve dvou modulech, formou individuálních konzultací a skupinovou aktivitou „pohovory nanečisto“ – nácvik přijímacího pohovoru za účasti zástupců zaměstnavatele v roli personalistů. Cílem aktivity je vybavení osob z CS základními dovednostmi pro hledání zaměstnání.

Rozvoj kvalifikace

Aktivita probíhá paralelně s aktivitou předcházející a je určena pro vybrané účastníky s identifikovanou potřebou rozvoje kvalifikace a získanou základní orientací na trhu práce, zejména pro osoby s nízkou kvalifikací nebo pro osoby s kvalifikací obtížně využitelnou na aktuálním trhu práce.

Rozvoj pracovních návyků a zkušeností

Aktivita je určena pro vybrané účastníky s identifikovanou potřebou rozvoje pracovních zkušeností a návyků, dílčích socio-profes. dovedností a získanou základní orientací na trhu práce.

Zprostředkování zaměstnání a podpora v adaptaci

Aktivita je cílovou aktivitou komplexu všech klíčových aktivit, příprava cílové skupiny k umístění na trh práce a předběžné párování se zaměstnavatelem.

Doprovodný rozvoj finančních a sociálních kompetencí

Aktivita poskytuje podporu k rozvoji kompetencí pro překonání sociálních a finančních bariér při vstupu a udržení se na trhu práce. Probíhá ve třech modulech:

  1. Finanční stabilizace – komplexní finanční a dluhové poradenství
  2. Sociální stabilizace – poradenství a mentoring pro posílení kompetencí k řešení sociální destabilizace
  3. Terapeutická podpora – podpůrný nástroj pro překonání náročných situací v procesu vstupu na trh práce s cílem zajistit psychickou stabilitu a překonat krizové situace.

Evaluace a sebehodnocení CS

Průřezová aktivita k získávání průběžné zpětné vazby k posunu cílové skupiny během klíčových aktivit. Vyhodnocuje efektivitu poskytnutých intervencí a výstupy průběžně uplatňujeme směrem k zvyšování kvality poskytnutých služeb ve prospěch CS.

 

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012389

Realizátor: RUBIKON Centrum, z. ú.