Více informací o přijímání, vyřizování a evidenci stížností účastníků probačních programů
  • Klient má možnost v případě potřeby vyjádřit svůj nesouhlas s postupem osoby/osob, které realizují probační program, při vedení programu, písemně na adresu RUBIKON Centra, Novákových 439/6, 180 00 Praha 8, pracovníkovi zodpovědnému za realizaci programu v RUBIKON Centru. 
  • Klient má rovněž možnost vyjádřit svůj nesouhlas s postupem osoby/osob realizujících program ústně pracovníkovi PMS, který je pověřen jeho případem. Pracovník PMS sepíše záznam o ústní stížnosti a předá informaci osobě zodpovědné za realizaci programu v RUBIKON Centru.
  • RUBIKON Centrum tento podnět s klientem a dotyčným pracovníkem/pracovníky projedná do 30 dnů od doručení žádosti nebo sdělení této skutečnosti prostřednictvím pracovníka PMS. O způsobu vyřízení stížnosti je pořízen písemný záznam, který je uložen v dokumentaci příslušného programu. Pokud je klient nespokojen s vyřízením stížnosti v této instanci, je informován o možnosti obrátit se na Ministerstvo spravedlnosti ČR.
  • Klient je seznámen s možností a způsobem podání stížnosti v úvodu probačního programu. Informace je podána ústně pracovníkem programu na prvním setkání při podpisu Dohody o zařazení klienta do probačního programu.