Výmaz z Rejstříku trestů/Zahlazení odsouzení

Výmaz z Rejstříku trestů/Zahlazení odsouzení

Dobrou zprávou pro všechny, kteří mají záznam v trestním rejstříku, je, že zákon umožňuje za určitých podmínek zahlazení odsouzení (tj. výmaz z Rejstříku trestů). Výmaz z Rejstříku trestů je jednou z možností, jak překonat bariéry při vstupu na trh práce.

A) Zahlazení nepodmíněného trestu odnětí svobody (ve věznici)

Odsouzení lze zahladit, jestliže odsouzený po výkonu trestu vedl nepřetržitě řádný život:

  • po dobu tří let, jestliže trest činil nejvíce jeden rok;
  • po dobu pěti let, jestliže trest činil více než jeden rok;
  • po dobu deseti let, jestliže trest činil více než 5 let;
  • po dobu patnácti let, jestliže byl uložen výjimečný trest.

Počítá se délka skutečně vykonaného trestu a doba pro zahlazení běží od okamžiku propuštění z výkonu trestu odnětí svobody (z věznice). Tak je to i v případě, že je trest zmírněn milostí nebo amnestií prezidenta republiky.

Bylo-li současně uloženo ochranné opatření, lze odsouzení zahladit, až po vykonání ochranného opatření nebo jeho jiném ukončení.

Odsouzení se zahlazuje pouze na žádost odsouzeného u soudu, kde má žadatel faktické bydliště (kde se zdržuje). Tato žádost je bez poplatku. Nemusí se žádat o zahlazení každého trestu zvlášť, soud prozkoumá všechny trestné činy obsažené ve výpisu z Rejstříku trestů.

A co znamená vést řádný život?

⇒ Zákon toto přesně nedefinuje, ale můžeme říci, že se jedná o způsob života v souladu se zákony a základními morálními pravidly, tzn. typicky: nevést kriminální způsob života (nepáchat trestnou činnost), plnit své rodičovské povinnosti (platit výživné, řádně se starat o výchovu dětí), plnit své závazky (podle svých možností platit dluhy), nebýt v kontaktu s kriminálním prostředím (např. nezdržovat se v komunitách uživatelů drog) atd.

Vedení řádného života vždy posuzuje soud podle konkrétních okolností a platí, že:

1) jenom skutečnost, že byl člověk odsouzen za jiný trestný čin, nemusí sama o sobě svědčit o tom, že nevede řádný život (např. byl odsouzen za ublížení na zdraví při autonehodě, jinak ale pracuje, stará se o rodinu atd.),
2) na druhou stranu, jenom skutečnost, že nebyl odsouzený za trestný čin, nemusí sama o sobě svědčit o tom, že řádný život vede.

B) Zahlazení podmíněného trestu

U podmíněného trestu odnětí svobody se na odsouzeného hledí, jako by odsouzen nebyl poté, co uplyne zkušební doba a „podmínka“ nebyla přeměněna na nepodmíněný trest. K výmazu dochází na základě rozhodnutí soudu o tom, že se pachatel osvědčil. Pokud tak soud nerozhodne do jednoho roku od konce podmíněného trestu, je výmaz záznamu z Rejstříku trestů proveden automaticky (není třeba soudu podávat žádost o zahlazení trestu). Po uplynutí zkušební doby podmíněného odsouzení může odsouzený podat soudu žádost o vydání rozhodnutí o tom, že se osvědčil, soud ale není povinen o této žádosti rozhodnout. Tímto postupem je možné usilovat o urychlení postupu při zahlazení odsouzení; trest totiž nemůže být zahlazen dříve, než soud rozhodne o osvědčení se odsouzeného, nebo než uplyne lhůta jednoho roku od skončení zkušební doby.

Doplnění: podmínku nelze předčasné ukončit (nejde-li o milost prezidenta republiky)

C) Zahlazení u trestu obecně prospěšných prací a trestu zákazu činnosti

U trestu obecně prospěšných prací platí, že na odsouzeného se hledí jako by nebyl odsouzen již po vykonání tohoto trestu (to však neplatí, pokud byl trest z důvodu jeho maření přeměněn na jiný trest).  Totéž platí i u trestu zákazu činnosti. V praxi to funguje tak, že po vykonání trestu soud zašle podnět k výmazu záznamu z Rejstříku trestů.

D) Zahlazení u trestu vyhoštění

V případě trestu vyhoštění činí doba, po kterou musí odsouzený po vykonání trestu vést řádný život, 3 roky. Při zahlazení tohoto trestu se postupuje stejně, jako v případě nepodmíněného trestu odnětí svobody.

E) Zahlazení dalších alternativních trestů

Doba, po kterou odsouzený musí vést řádný život od vykonání trestu (či od jeho prominutí) je jeden rok. Jedná se o trest domácího vězení, trest propadnutí majetku, trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, trest zákazu pobytu, trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce nebo o peněžitý trest za úmyslný trestný čin.

Bylo-li současně uloženo ochranné opatření, lze odsouzení zahladit, až po výkonu ochranného opatření či jeho jiném ukončení.Vzor žádosti o zahlazení odsouzení:

Adresa okresního/obvodního soudu, kde má žadatel faktické bydliště (kde se zdržuje).

 Žádost o zahlazení odsouzení

Jméno a příjmení:
Rodné příjmení:
Datum narození:                                         Místo:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Adresa pro zasílání korespondence:

Žádost o zahlazení odsouzení z rozsudku název soudu, datum rozsudku, spisová značka, druh a výše trestu

Odůvodnění:
Od doby předchozího odsouzení jsem nebyl soudně trestán ani projednáván před přestupkovou komisí a vedl jsem řádný život. Bydlím na shora uvedené adrese, v místě bydliště požívám dobré pověsti. Pracuji………/ nebo Nalezení stabilního zaměstnání mi brání požadavky zaměstnavatelů na rejstřík trestů bez záznamu.

Přesné adresy zaměstnavatelů za posledních 5 let:

1.
2.
3.
4.
5.

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem žádám, aby soud rozhodl tak, že se:

  • Podle § 105 odst. 1 trestního zákoníku zahlazuje odsouzení z rozsudku název soudu, datum rozsudku, spisová značka.

 

V Praze dne:                                                                          Podpis:

 

Přílohy:
Pracovní smlouva, popř. další dokumenty dokládající řádný život žadatele.