Zahájení živnosti

Zahájení živnosti

Překážku pro získání zaměstnání můžete překonat také tak, že si zajistíte příjmy podnikatelskou činností jako živnostník, neboli osoba samostatně výdělečně činná
(dále jen OSVČ).

Základními podmínkami pro získání živnostenského listu jsou:

  • dosažení věku 18 let,
  • svéprávnost,
  • bezúhonnost (přičemž se nejedná o bezúhonnost v pravém slova smyslu, viz níže)
    ⇒ Za bezúhonnou se nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena (zákon č. 455/1991 sb., o živnostenském podnikání).

Co to v praxi znamená?

Znamená to, že pokud účetní byla odsouzena za zpronevěření peněz (a odsouzení nebylo zahlazeno/ nebylo vymazáno z Rejstříku trestů), nemůže získat živnostenské oprávnění k provozování účetnictví, ale na živnostenský list by mohla podnikat například jako kosmetička.

Překážkou provozování živnosti je ale uložení trestu zákazu činnosti, týkající se oboru nebo příbuzného oboru živnosti. Živnost nelze provozovat do skončení výkonu trestu. Např. vázanou živnost provozování autoškoly nelze provozovat po dobu výkonu trestu zákazu řízení motorových vozidel.

Podmínka bezúhonnosti se posuzuje individuálně u každého žadatele. Častým dotazem bývá, zdali pro vydání živnostenského oprávnění platí také podmínka bezdlužnosti žadatele/ohlašovatele. Není tomu tak, dluhy nejsou předmětem zkoumání při vydání živnostenského listu (živnost ale nemůže provozovat osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs v insolvenčním řízení).

V některých případech, stanovených zákonem, jsou vyžadovány zvláštní podmínky pro získání živnostenského oprávnění, mezi které patří zejména tzv. odborná způsobilost. Typicky pro provozování řemeslných živností se vyžaduje příslušné vzdělání, např. řádné ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání.

Zákon rozlišuje živnosti

  • ohlašovací (mohou být provozovány na základě ohlášení) 
  • koncesované (smějí být provozovány na základě udělení koncese).

Ohlašovací dále dělí na řemeslné, vázané a volné (k volným živnostem se nevyžaduje prokázání odborné způsobilosti). Nejčastěji se setkáváme s živností volnou, proto nyní uvádíme postup k jejímu ohlášení.

Je nutné mít občanský průkaz, 1.000,-Kč, vyplněný jednotný registrační formulář, prohlášení odpovědného zástupce (lze učinit osobně před úřadem). A je doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, kde je místo podnikání, liší-li se od místa trvalého bydliště (např. nájemní smlouva).

Živnost lze ohlásit na jakémkoliv živnostenském úřadě obce s rozšířenou působností. Živnostenský list je vydán zpravidla za 5-8 dní. Podnikatel musí ohlásit svou živnost na české správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně, finančním úřadě a úřadu práce (zde ihned v den ohlášení živnosti na živnostenském úřadu). Je možné požádat živnostenský úřad, aby ohlášení živnosti elektronicky nahlásil všem dotčeným úřadům, zde však doporučujeme telefonické ověření, zdali bylo vše nahlášeno v pořádku.

Živnostník je povinen hradit zdravotní a sociální pojištění.  Nemocenské pojištění je nepovinné.