Aktuality

Kjótská deklarace: výstup 14. kongresu OSN k prevenci kriminality a trestní justici

Dokument, který formuluje výzvy a úkoly pro další práci OSN i jednotlivých členských států na období 2021 – 2025, je nyní k dispozici i v češtině. Deklarace identifikuje nejzásadnější problémy, výzvy a hrozby, kterým dnešní globální společnost ve vztahu ke kriminalitě a její prevenci čelí, a navrhuje kroky, kterými lze přispět k jejich odstranění či zmírnění.

Kjótská deklarace reaguje také na oblasti, v jejichž rámci se snaží prosazovat systémové změny i RUBIKON Centrum. Jedná se zejména o omezování recidivy prostřednictvím rehabilitace a opětovného začlenění. OSN v dokumentu vyzývá k posilování multidisciplinárního úsilí a spolupráce mezi státními institucemi, soukromým sektorem, občanskou společností, akademickou obcí a vědeckou komunitou, případně s dalšími relevantními zúčastněnými stranami. Výslovně zmiňuje podporu nápravného prostředí ve věznicích prostřednictvím programů založených na individuálním posouzení potřeb a rizik pachatelů a podporu resocializace pachatelů s aktivním zapojením místních komunit. Za klíčovou považuje koordinaci spolupráce mezi příslušnými vládními orgány, jako jsou úřady práce, sociální péče a místní samosprávy, a jejich partnerství s komunitou, včetně spolupracujících zaměstnavatelů a komunitních dobrovolníků, kteří poskytují podporu pro dlouhodobou a sociální reintegraci pachatelů. Důraz je kladen i na zvyšování povědomí o významu přijetí pachatelů veřejností a usnadňování procesů  restorativní justice v příslušných fázích trestního řízení.

Přestože se jedná o právně nezávazný dokument, je důležité, že tyto zásady a priority mají mezinárodní podporu.

Kjótská deklarace v českém překladu je dostupná ZDE, v anglickém originále ZDE.