Další projekty

Skrze oddlužení společně

Doba realizace: 1. 1. 2020 – 30. 6. 2023
Místa realizace: Hlavní město Praha, Středočeský kraj
Donor: Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cíl projektu: Cílem je vyvinout, otestovat a poté dále šířit nástroj identifikace rizikových dlužníků, jejich oslovení a individuální práci s nimi během oddlužení.

Stručný popis: Projekt reaguje na problém nepřipravenosti aplikační praxe reagovat na nová ustanovení novely Insolvenčního zákona platné od 1. 6. 2019, zejména pak na rozšíření okruhu osob vstupujících do oddlužení.

Klíčové aktivity:

Příprava prototypu řešení

V rámci KA dojde k identifikaci nejvhodnějších návrhů k podobě nástrojů, které v rámci projektu vzniknou:

 • Nástroj k identifikaci rizikových dlužníků a monitoringu rizikových faktorů během oddlužení
 • Komplexní strategie práce s dlužníky během oddlužení pro „typické“ segmenty dlužníků

Pilotáž prototypů řešení a příprava podmínek pro realizaci v ostrém provozu

V rámci této aktivity proběhne pilotáž nástrojů identifikace rizikových dlužníků a realizace komplexní strategie práce s dlužníkem během oddlužení, které byly vyvinuty v předešlé aktivitě.

Realizace řešení v ostrém provozu

V rámci aktivity proběhne realizace navržených řešení v ostrém provozu (nástroj k identifikaci rizikových dlužníků, komplexní strategie práce s dlužníkem během oddlužení), realizace proběhne na vzorku 100 osob v součinnosti s cca 4-6 insolvenčními správci.

Evaluace a analýza dopadu zvolených řešení

Zhodnocení dopadu ověřovaného řešení. Rozdělení kontrolního a intervenčního vzorku probíhá na úrovni jednotlivců dle časového hlediska vstupu do insolvence – výrazně nesouvisí s charakterem dlužníka a pravděpodobností na úspěšnost oddlužení.

Šíření a advokační práce k systémové změně a udržitelnosti řešení

Cílem aktivity je ovlivnit praxi a rozhodování klíčových aktérů v oblasti realizace oddlužení a iniciovat změny vedoucí k snížení bariér pro efektivní řešení problému zadluženosti. Aktivita se zaměřuje na klíčové stakeholdery: insolv. správce, insolv. soudy, dluhové poradny, KÚ STC, obce, MSp, MPSV. V rámci aktivity bude zpracována advokační strategie.

VÝSTUPY VÝZKUMU 

 1. Faktory odrazující od vstupu do oddlužení
 2. Závěrečná evaluační zpráva projektu Skrze oddlužení společně
 3. Závěrečná advokační zpráva projektu Skrze oddlužení společně

Registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0015228
Realizátor: RUBIKON Centrum,  z. ú.
Partner: Institut prevence a řešení předlužení, z. ú.

Spolupracující insolvenční správci:

 • AS ZIZLAVSKY v.o.s.
 • ROTT & BUCHTA, insolvenční správci v.o.s.
 • AZAM – insolvence, v.o.s.
 • Wildt & Biolek v.o.s.
 • Beneš – insolvenční správce, v.o.s.
 • Lechovský & Backa, v.o.s.
 • JUDr. Lenka Vidovičová
 • Hart & Partners, v.o.s.
 • HAVLENA v.o.s.
 • Růnová v.o.s.
 • Ing. Jakub Harvan
 • BANKRUPCY TRUSTEES, v.o.s.
 • Mgr. Jana Payne M. iur. comp.
 • Ing. Petr Kočárek
 • Mgr. Petr Vysoudil
 • KOPPA, v.o.s.
 • CLMZ Insolvence v.o.s.