Další projekty

Společně na svobodu

Registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0006920

Doba realizace: 1. 6. 2018 – 31. 12. 2020

Místa realizace: Středočeský, Karlovarský a Moravskoslezský kraj. Mimo území těchto 3 krajů budeme spolupracovat s klienty nacházejícími se ve Věznicích Světlá nad Sázavou a Stráž pod Ralskem.

Donor:  Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cíl projektu: Projekt usiluje o nastavení funkčního propojení standardizovaných postupů vězeňských pracovníků a podpůrných integračních služeb realizovaných NNO a o zjištění jejich dopadu na efektivitu realizovaných intervencí v podobě lepší připravenosti osob ve VTOS na propuštění a zvládnutí integrace na svobodě.

Stručný popis:

Projekt reaguje na problém neefektivního systému prevence recidivy vězněných osob vytvořením souboru intervencí pro CS postavených na nové kvalitě kooperace věznice a NNO. Propojením standardizovaných postupů vězeňských pracovníků a podpůrných integračních služeb (kombinace kognitivně behaviorálních programů s podpůrnými službami pro sociální a ekonomickou integraci) realizovaných NNO má za cíl zlepšit akceschopnost těchto aktérů a zvýšit efektivitu realizovaných intervencí u CS.

Hlavní aktivity:

Výběr intervenční a kontrolní skupiny

Aktivita zahrnuje výběr a aktivizaci osob z CS k zapojení do intervenční a kontrolní skupiny projektu, součástí je screening potřeb a rizik těchto osob. V rámci informování a výběru CS bude využito podpůrných informačních a motivačních aktivit formou besed a individuálních vstupních schůzek.

Plán integrace

Jedná se o plánování kroků integrace v návaznosti na výstupy KBT programu, který CS projektu absolvuje ve věznici., na tzv. transfer schůzce. V rámci schůzky jsou projednány výsledky KBT programu (zejm. doporučení lektora k práci na rizicích identifikovaných v rámci programu) v kontextu jejich zohlednění v plánu integrace a další práci s CS během projektu.

Dále je v rámci této aktivity sestaven individuální plán přípravy na propuštění a integrace na svobodě. Plán je nastaven v návaznosti na zjištěná rizika a potřeby CS, reflektuje hodnocení plánu zacházení a zohledňuje doporučení odborných zaměstnanců věznic, plány a představy CS a zmapování podmínek a rizik života na svobodě. Součástí tvorby plánu je kontakt se sociálním okolím CS vč. podpůrné sítě v místě návratu.

Příprava na propuštění

Aktivita je realizována zpravidla ve věznici (s možnou kombinací extramurálních aktivit) cca 3 měsíce před propuštěním CS, a to formou osobního individuálního poradenství, skupinových aktivit či podpůrného korespondenčního kontaktu. Aktivita probíhá ve standardních modulech zaměřených vždy na individuální potřeby klienta, a sice

  1. SOCIÁLNÍ STABILIZACE
  2. ZAMĚSTNANOST
  3. FINANCE A ZADLUŽENOST.

Integrace na svobodě

CS je do aktivity zapojena na svobodě od prvního dne po propuštění po dobu cca 4-6 měsíců, a to formou osobního individuálního poradenství, doprovodů a podpůrného tel. či e-mail kontaktu. Ve vhodných případech jsou zahrnuty též skupinové aktivity.

Aktivita probíhá také ve standardních modulech SOCIÁLNÍ STABILIZACE, ZAMĚSTNANOST, FINANCE A ZADLUŽENOST.

Popis prototypů řešení a metodik zvolených postupů a Evaluace

Aktivita umožňuje sdílení tvorby a hodnocení prototypů řešení pro jednotlivé segmenty CS v rámci realizačního týmu projektu, zpracování metodických postupů práce s CS v rámci jednotlivých aktivit zajišťujících jednotnost postupů práce a dosažení srovnatelných podmínek umožňující následnou evaluaci.

Cílem evaluace je pak vyhodnotit dopad intervencí na snížení rizikových faktorů recidivy. Evaluace dopadu bude vycházet z analýzy statických i dynamických faktorů, které recidivu ovlivňují. Výsledná evaluace přinese odpovědi na otázky typu: jak se změnila situace CS, na které segmenty CS intervence nejlépe funguje, za jakých okolností intervence nejlépe funguje, proč je výsledek takový, jaký je apod.

Aktivity zahrnují činnosti spočívající v realizaci inovačního řešení a ověření prototypů práce s CS, činnosti související s nastavením a popisem metodiky práce, aktivity k evaluaci a podpoře šíření výstupů projektu a vzájemně představují ucelený komplex. Na projektu a jeho klíčových aktivitách participuje Vězeňská služba ČR jako klíčový stakeholder.

Výstupy projektu a jeho evaluace:

  • Video o inovačním řešení ZDE.
  • Video o evaluaci projektu ZDE.
  • Metodika inovačního řešení ZDE.
  • Shrnutí evaluace projektu – infografika ZDE.
  • Kompletní Závěrečná evaluační zpráva ZDE.
  • Případové studie (příloha evaluační zprávy) ZDE.

Registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0006920

Realizátor: RUBIKON Centrum, z. ú.